top of page

Zásady spracúvania osobných údajov

Júlia Borisová zo stránky www.kedzdraviechuti.sk  uznáva dôležitosť vášho súkromia a tento problém berie veľmi vážne. Od 25.05.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto zásad spracúvania osobných údajov ma prosím neváhajte kontaktovať info@kedzdraviechuti.sk

 

Čo to pre vás a vaše osobné údaje zreteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, kedy vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je napríklad meno, priezvisko, lokalizačné údaje, online identifikátor. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Informácie ktoré zhromažďujeme:

Cookies

Júlia Borisová využíva na svojom webe www.kedzdraviechuti.sk funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníkov v rámci web stránok. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie web stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti dochádza k zaznamenávaniu informácií ako sú: navštívený obsah web stránok, IP adresa z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na web stránke a iných aktivitách spojených s návštevou web stránky. Informácie o pohybe návštevníka na web stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil web stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači. Vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj, môžete namietať proti použitiu cookies tým, že nám vašu námietku napíšete na e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

 

Ďalšie osobné údaje

Vaše údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulároch na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video alebo e-kniha zdarma, kontaktný formulár a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, e-mailová adresa, v prípade zakúpenia e-knihy a online produktu aj priezvisko a korešpondenčnú adresu. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením, alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.    

V skratke povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu.

 

Informácie ktoré zhromažďujeme a ich právny základ (účely):

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Engleton s.r.o. PaedDr. Júlia Borisová,

Sídlo: Sládkovičova 566/31, Kamenica nad Cirochou 067 83.

 

Kontaktná osoba:

PaedDr. Júlia Borisová

e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

Stránka kedzdraviechuti.sk  poskytuje informácie v oblasti zdravého životného štýlu. Na poskytnutie týchto služieb zhromažďujeme a používame určité informácie o používateľoch, ktoré sú podrobne uvedené nižšie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov (ďalej len zásady).

 

1 Osobné údaje zadávané pre prihlásenie sa na odber newslettra – ak sa dobrovoľne prihlásite na odber newslettra na stránke www.kedzdraviechuti.sk, www.akademiazdravia.com požadujeme od vás tieto informácie:

a) vaše meno

b) vaša e-mailová adresa

Newsletter vám budeme zasielať maximálne 4x do mesiaca a z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na Unsubscribe /Odhlásiť sa v e-mailovej kampani, alebo e-mailom na info@kedzdraviechuti.sk. Právny základ: váš súhlas, ktorý je u mňa uložený.  Newsletter sa bude týkať zdravého životného štýlu.

 

2 Kontaktný formulár

a) vaše meno

b) vaša e-mailová adresa

- údaje spracované len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby a zodpovedania vašich otázok. Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa = záujem zodpovedať vám otázky z problematiky zdravého životného štýlu. Proti nášmu oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na info@kedzdraviechuti.sk

 

3 Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári – e-kniha, elektronický produkt – všetko platené produkty

a) meno a priezvisko – (resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby). Právny základ: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúci z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

b) fakturačná adresa– na účel faktúry pre vás a súvisiacich dokladov. Právny základ: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúci z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

c) e-mailová adresa –komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií od predávajúceho = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online; ďalej bude tento e-mail slúžiť na doručovanie marketingových informácií, na čo má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze. Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa.

d) heslo – umožňujúce prístup k obsahu zakúpenej e-knihy, online programu

e) platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš súhlas ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. 

 

Ste v bezpečí

Naša webová stránka je vybavená zabezpečeným protokolom https:// a ssl certifikátom; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame sú zabezpečené na serveroch heslom. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

Ak by boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov. 

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej platobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: súkromná osoba – Júlia Borisová, Sládkovičova 566/31, Kamenica nad Cirochou 067 83.

 

Kontaktná osoba:

PaedDr. Júlia Borisová

e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame o vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne na e-mail. 

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplnosti.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá máte ʽprávo na zabudnutieʼ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť/unsubscribe v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

V prípade kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme ako oprávnenom záujme prevádzkovateľa, máte právo namietať tento oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa ukáže že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy, a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť naďalej spracovávať.

Ak dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v tom prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov, vaše údaje zostanú v našom systéme, ale už ich nebudeme používať na naše účely.

Máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi , ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje spracovávame len za účelom vybavenia prípadnej objednávky a z technických dôvodov vám ich nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Urobíme však všetko preto, čo nám technika a najnovšie postupy v nej umožnia. 

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú kľúčovými hráčmi na trhu a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje sú veľkými hráčmi na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac informácii o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov získate cez tieto hypertextové odkazy:

Google analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

MailChimp – e-mailový marketing: https://mailchimp.com/legal/privacy/

PayPal – platobná brána: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Fapi -  spracovanie platby: https://fapi.cz/wp-content/uploads/2019/01/Ochrana-osobnich-udaju.pdf

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie tretích strán, kontaktujte nás na info@kedzdraviechuti.sk

 

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Rešpektujeme, že vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie čo nám môžete poskytnúť. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorým sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú nás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky,

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na našej webovej stránke www.kedzdraviechuti.sk a informujeme vás e-mailom.

 

Tieto podmienky sú platné od 25.03.2019

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Engleton, s.r.o.

PaedDr. Júlia Borisová,

Sládkovičova 566/31

Kamenica nad Cirochou, 067 83

 

Kontaktná osoba:

Júlia Borisová

+421 948280880

info@kedzdraviechuti.sk

bottom of page