top of page
Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky www.akademiazdravia.com, www.kedzdraviechuti.sk, www.juliaboris.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom hore uvedených webstránok je: PaedDr. Júlia Borisová, konateľka spoločnosti Engleton s.r.o., Sládkovičova 566/31, Kamenica nad Cirochou 067 83.

IČO 48046281,

DIČ 2120059469.

Tel. 0948280880,

e-mail: info@kedzdraviechuti.sk  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 31405/P.

 

2. Predávajúcim je PaedDr. Júlia Borisová, Engleton s.r.o. Sládkovičova 566/31, Kamenica nad Cirochou 067 83.

IČO 48046281,

DIČ 2120059469.

Tel. 0948280880,

e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 31405/P.

 

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke akademiazdravia.com, kedzdraviechuti.sk je Engleton s.r.o. Sládkovičova 566/31, Kamenica nad Cirochou 067 83.

IČO 48046281,

DIČ 2120059469.

Tel. 0948280880,

Konateľka: PaedDr. Júlia Borisová

e-mail: info@kedzdraviechuti.sk

 

4. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

5. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.kedzdraviechuti.sk a ww.akademiazdravia.com, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára. 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky zverejnenej na webstránke predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim zo strany predávajúceho vrátane kompletného vyplnenia formulára.

Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.kedzdraviechuti.sk a www.akademiazdravia.com, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára. 

Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.akademiazdravia.com, www.kedzdraviechuti.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií. 

 

Ceny produktov

Všetky ceny produktov na webstránke predávajúceho sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

 

Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

 

Platba za produkty

Predávajúci vyžaduje platbu vopred za objednané produkty (platba v 100% výške z celkovej ceny objednávky).

Predávajúci akceptuje platbu za objednané produkty nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba bankovým prevodom,

Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednané produkty.

Dodanie produktov

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu produkt (resp. prístup k online produktu) e-mailom najneskôr do 30 dní.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).

Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu info@kedzdraviechuti.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@kedzdraviechuti.sk.

 

Prevod vlastníckeho práva


1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a garancia

1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Za svoje produkty PaedDr. Júlia Borisová  ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.
3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu info@kedzdraviechuti.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu/tréningu.
5. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané elektronické produkty (eBook, mp3 nahrávku, video) a je trestné i akékoľvek šírenie ďalej.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ručenie za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nemáme však žiadnu povinnosť sledovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite odstránime tento obsah.

 

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je prijateľná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy.

 

Reklamačný poriadok

Na on-line produkty zakúpené prostredníctvom webovej stránky www.akademiazdravia.com platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho info@kedzdraviechuti.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.

Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti  potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Alternatívne riešenie sporov
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kedzdraviechuti.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 30.marca 2021 a sú doplnenou a upravenou verziou pôvodných VOP z 1. januára 2017.
Spoločnosť Engleton s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.akademiazdravia.com, www.kedzdraviechuti.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.

bottom of page